Etüt Eğitim Merkezleri

Etüt Merkezi Nedir?

Günümüzde çokça duyduğumuz bir kavram etüt merkezi. Her ilde her ilçede artık en az bir etüt merkezi var. Modern yaşam koşullarında anne ve babaların yoğun iş temposuna kendini kaptırması öğrencilerin ihmal edilmesine neden olmaktadır. Günümüzde bu eksiklik etüt merkezleri tarafından giderilmektedir. Öğrencilerin yazılılara hazırlanması, ödevlerin yapılması vs tüm ders çalışmalar etüt merkezleri tarafından yapılmaktadır. Yani kısaca ödev merkezleri diyebiliriz.

Etüt Merkezlerinde Eğitim Şekli Nasıldır?

Etüt eğitim merkezlerinde eğitim okul saatleri dışında ve hafta sonu eğitimi şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler için bu zamanlar en verimli şekilde kullanılır. Bu sayede okul başarısı artırılması hedeflenir. Öğrenciler eksikliğini gördüğü dersleri etüt merkezleri tarafından planlanır. Ayrıca ödev ve testler öğretmen gözetiminde yapılmaktadır.

Etüt Merkezleri Hayata Hazırlar

Etüt eğitim merkezlerinde derslerin eğlenceli bir şekilde anlatımı derslerin zor olmadığının öğrenciye öğretilmesi öğrencide özgüven ve başarma duygusu kazandırır. Ayrıca sosyal hayata hazırlar. Etüt eğitim merkezlerinde devam eden öğrenciler diğer öğrencilere göre daha başarılı ve daha aktiftirler.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLAR YÖNERGESİNE GÖRE ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

MADDE 26- (1) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken

bölümler:

1- Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

2- Müdür yardımcısı odası: (Kontenjanı 400 den fazla olan merkezlerde)

En az 10 m2 olmalıdır.

3- Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den

fazla her öğretmen için 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4- Derslik: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900) En az üç

derslik olmalı ve her bir derslik en az 20 m2 olmalıdır. Her bir dersliğe en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

5- Kitaplık

6- Yemek salonu: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

7- Tuvalet ve lavabolar:

a) Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve lavabo,

b) 30 öğretmene kadar bir tuvalet ve lavabo ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30

öğretmen için bir tuvalet ve lavabo daha ayrılır.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile

kadın ve erkek öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Merkezde bedensel engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde

düzenlenmiş bir tuvalet ve lavabo bulunur.

8- Uygulama dersliği: (Değişik: Makam Oluru 16/7/2014-3007900)

Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda bilgi, beceri ile

davranışların kazandırılması amacıyla gerekli araç gereçlerle donatılmış en az

20 m2 büyüklüğünde en az iki uygulama dersliği düzenlenir. Öğrenci sayısı

90’dan fazla olması hâlinde sonraki her 30 öğrenci için bir uygulama dersliği

daha düzenlenir. Uygulama derslikleri izin alınan alan ve amaç dışında

kullanılamaz.

Zorunlu iki uygulama dersliği bulunanlar ayrıca, uygulama dersliğinde

yapılamayan yüzme, basketbol, futbol ve benzeri spor alanlarından en az biri ile

en az bir yıl süreli imzalanan protokol yapılır.

Kurum kontenjanı teorik derslikler dikkate alınarak hesaplanır.

9- Teneffüshane: Bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi

Ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim ve öğretim, yönetim, öğrenci kaydı, etüt çalışma süreleri ve işleyişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kurumda eğitim personeli dışında yer alan görevlileri,

c) Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve usta öğreticiyi,

ç) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,

d) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

e) Kurucu: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

g) Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,

ğ) Müdür: Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürünü,

h) Öğrenci: Özel öğrenci etüt eğitim merkezine kayıtlı ilköğretim okulu öğrencisini,

ı) Öğretmen: Adaylığı kaldırılmış ve özel öğrenci etüt eğitim merkezinde görevli öğretmeni,

i) Özel öğrenci etüt eğitim merkezi: Öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini hazırlamalarına yardımcı olan, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,

j) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren usta öğreticiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurumun Amacı, Etkinlik Alanları ve İşleyişi

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı

MADDE 5 – (1) Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına ve bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Etkinlikler

MADDE 6 – (1) Kurumlarda, etüdün yanı sıra programı valilikçe uygun görülen;

a) Halk oyunları ve çeşitli spor dalları,

b) Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık ve seramikçilik alanları,

c) Fotoğraf, projeksiyon ve sinema,

ç) Koleksiyonculuk,

d) Sosyal ve fen bilimleri alanlarında inceleme ve araştırma,

e) Güzel konuşma ve yazma, kitap okuma,

gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturularak yapılır.

(2) Öğrencilerin gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzeri etkinliklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanması veya test uygulaması gibi etkinlikler yapılamaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt esasları

MADDE 7 – (1) Kuruma, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin kayıtları yapılır. Kurumlarda, karma eğitim esastır.

Kayıtta istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Etüt eğitim merkezine kaydı yapılacak öğrencilerden;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Formu,

c) Öğrenci belgesi veya kurumca onaylı fotokopisi,

ç) İki adet fotoğraf,

istenir.

Günlük çalışma saatleri

MADDE 9 – (1) Kurumların hafta içi ve hafta sonu günlük çalışma faaliyetleri 07:00 ile 22:00 saatleri arasında yapılır.

(2) Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim yapılmaz.

(3) Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak kurumdan ayrılması veya öğrenci sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir.

(4) Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda belirtilir. Yaz tatilinde, öğrenciden izinli olduğu süre içinde ücret alınmaz.

(5) Yaz tatillerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün etüt eğitim merkezine devamı sağlanabilir.

(6) Yaz tatillerinde geçici olarak kurumdan ayrılan öğrencilerin yerine, bu süre için başka öğrenci alınabilir.

Reklam ve ilan

MADDE 10 – (1) Kurumlar, reklam ve ilanlarında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.

Defter ve dosyalar

MADDE 11 – (1) Kurumlarda tutulacak defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Öğrenci künye (kütük) defteri,

b) Gelen ve giden evrak kayıt defteri,

c) Evrak zimmet defteri,

ç) Öğrenci yoklama fişi ve defteri,

d) Teftiş defteri,

e) Personel özlük dosyası,

f) Ücretsiz veya indirimli öğrenciler dosyası,

g) Öğrenci kayıt dosyası,

ğ) İstatistik dosyası,

h) Gizli yazılar dosyası.

(2) Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi, bunların yıl sonunda çıktısının alınması ve kurum müdürlüğünce onaylanması şartıyla defter ve dosyalar elektronik ortamda da tutulabilir.

Belgelerin saklanması

MADDE 12 – (1) Kurum müdürlüğünce aşağıdaki bentlerde belirtilen bilgi ve belgeler öğrencilerin kurumla ilişkisinin kesilmesinden sonraki iki takvim yılı boyunca saklanır.

a)                Öğrenci yoklama defteri,

b) Ücretsiz veya indirimli öğrenciler dosyası,

c) Öğrencilerin kayıt kabul dosyaları.

(2) Diğer belgeler hakkında, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek personel

MADDE 13 – (1) Kurumda;

a) Müdür,

b) İhtiyaç duyulması hâlinde müdür yardımcısı,

c) Öğretmen,

ç) Sadece etkinliklerde görevlendirilen usta öğretici,

d) Diğer personel,

e) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

görevlendirilir.

Görevlendirmeler

MADDE 14 – (1) Kurumda çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi;

a) Her yıl kurumun mali bütçesini düzenler.

b) Müdürün talep ettiği eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ve diğer ihtiyaçları sağlar.

c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

ç) Gerektiğinde eğitim personeli kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorun ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

d) Kurumda görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

e) Kurumun gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemleri izler; muhasebeyle ilgili defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

f) İlgili mevzuata göre yangın, doğal afet ve kazalara karşı gerekli önlemler ile ilk yardım ve özel güvenlik önlemlerini alır.

g) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

ğ) Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayı ile müdür yardımcısı veya müdür yardımcısı bulunmayan kurumlarda, yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmenin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

h) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda eğitim ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Genel müdür;

a) Gerektiğinde kurumlarında yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b) Branşında ders bulunması durumunda, haftada altı saate kadar derse girebilir.

c) Kurumdaki görevli eğitim personeliyle diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

ç) Kurumda eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.

d) İzin kullanacak personele, müdürle birlikte izin belgesi düzenler.

e) Yönetim ve eğitim personeli arasındaki koordinasyonu sağlar.

f) Kurumda görevli eğitim personeli ve diğer personelin disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar.

g) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlemleri alır.

ğ) Kurumda görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarının zamanında alınmasını sağlar.

h) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleriyle özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil eder.

ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

(2) Genel müdür, kurumdaki eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulatmaktan Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

(3) Genel müdür, aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kurumun mali işlerinden de sorumludur.

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekâlet eder.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Müdür;

a) Öğrencilerin etkinliklerde belirlenen amaca uygun olarak eğitilmeleri ve başarılarının artırılması, eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

b) Görevli personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

c) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleriyle özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumu temsil eder.

ç) Görevlendirilecek eğitim personelinin çalışma izin onaylarını zamanında alır.

d) Personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

e) Her dönem başında, eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, personel arasında görev bölümünü yapar ve ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alarak döneme ait diğer gerekli hazırlıkları yapar.

f) Defter, dosya ve kayıtların tutulması ile yazışmaların gecikmeden yapılmasını sağlar.

g) Görevli eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve bu personelin yetiştirilmesini sağlar.

ğ) Personelin hizmet içi eğitimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

h) Görev yapan eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için haftalık ders ve etkinlik programlarının yapılmasını sağlar ve bunları onaylar.

ı) Kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını, eğitim personelinin ve öğrencilerin yararlanmasını sağlar.

i) Dönem başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

j) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.

k) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personelce okunmasını ve bilgi edinilmesini sağlar.

l) İzin kullanacak personele, varsa genel müdürle birlikte izin verir.

m) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

(2) Kurumun yönetiminden, eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine, genel müdüre, Bakanlık ve ilgili diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

(3) Müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise, kurumun mali işlerinden de sorumludur.

(4) Yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.

(5) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla, branşında haftada aylık karşılığı altı, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı altı saat olmak üzere toplam on iki saat derse girebilir.

(6) Genel müdür mevcut değilse bu Yönetmelik ile genel müdüre verilen diğer yetkileri kullanır.

Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Müdür yardımcısı, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdüre vekâlet eder.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Eğitim personeli;

a) Öğrenci başarısının artırılması ve öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yapar.

b) Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim, öğretim ve yönetim işlerine katılır; kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar.

c) Öğrencilere, öğrenim işlerinde yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

ç) Planlandığı şekilde nöbet tutar.

d) Etkinliklerin yürütülmesi ile yönetim işlerinde yardımcı olur.

e) Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve hazırladığı raporu müdüre verir.

f) Kurumla ilgili mevzuat hakkında bilgi edinir.

(2) İlköğretim okullarında görev yapma koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre 6 ncı maddede belirtilen etkinliklerde görevlendirilen eğitim personeli, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etme, okuma alışkanlığı kazandırma, eğitici oyunlarla verimli zaman geçirmelerini sağlama, oyun gereksinimlerinin karşılanması ile zihinsel ve ruhsal gelişmelerine yardımcı olma görevlerini yürütürler.

Diğer personel

MADDE 21 – (1) Kurumlarda görevli büro personeli, hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi işlerde personel müdürün vereceği görevleri yapar.

Hizmet içi eğitim

MADDE 22 – (1) Kurum, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Eğitim personeli valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına da katılabilir. Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca kurumdaki personele valilikten izin alarak ücretsiz hizmet içi eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden hizmet satın alabilir.

Toplu onay

MADDE 23 – (1) Eğitim personelinden görevine devam edecekler için, sözleşmenin bitiminden en geç otuz gün önce çalışma izinlerinin uzatma onayı toplu olarak alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci ücretleri

MADDE 24 – (1) Kurumda, öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılır.

Ücretsiz ve indirimli okutulacak öğrenciler

MADDE 25 – (1) Kurumdaki ücretsiz ve indirimli okuyacak öğrenciler ve burslularla ilgili işlemler, 11/2/2009tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

Kimlik kartları

MADDE 26 – (1) Eğitim personeliyle diğer personel, kurumda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen örneğe uygun kimlik kartını takmak zorundadır.

Kılık ve kıyafet

MADDE 27 – (1) Kurumlardaki eğitim personeli, diğer personel ve öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, öğrencilerin forma ve benzeri tek tip kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile kurumları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK -1

BAŞVURU FORMU

 

 

Öğrencinin

T.C. Kimlik Numarası                   :

Adı ve Soyadı                                :

Doğum Yeri ve Yılı                       :

Cinsiyeti                                        :

Ev Adresi                                      :

Devam Ettiği Okul ve Sınıfı          :

Katılacağı Etkinlikler                      :

 

 

Anne-Baba Hakkında Bilgiler

                                                                            Anne                                             Baba

 

T.C. Kimlik Numarası                          : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adı ve Soyadı                                       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öğrenim Durumu                                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mesleği                                                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çalıştığı Yer                                         : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres                                                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon Numarası                                 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Evdeki Diğer Kişiler

 

Adı ve Soyadı                                            Yaşı                                           Yakınlık Derecesi

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Öğrencinin Yaz Tatilinde Devam Durumu

 

Devam Edecek                     :

Devam Etmeyecek                :

 

                                                                                                                                                Velinin

                                                                                                                                                Adı ve Soyadı        :

                                                                                                                                                İmzası                    :

                                                                                                                                                Tarih                      :

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


©2016-2022 GOLD Firma Rehberi | İskenderun Firma Rehberi| İskenderun Web Tasarım